Početna
Početna

Komasacioni radovi

Svi komasacioni radovi na području BiH prekinuti su krajem 1990.godine. Naša firma je prva kojoj su povjereni radovi na nastavku prekinutih komasacija, i to na području Odžaka i Orašja, što je uspješno završeno. Koliki je značaj pridavala Vlada Federacije BiH ogleda se u činjenici da su članovi Vlade bili nazočni i na terenu otvorili ove radove. Osim toga, na sjednici Vlade FBiH u Sarajevu, održanoj istog dana kad i otvaranje radilišta u Odžaku, jedna tačka dnevnog reda bila je posvećena ovoj tematici.

 

Osim toga, rezultat uspješnosti ovog projekta ogleda se i u činjenici da je našoj firmi povjerena i izrada pilot projekata komasacije dijela područja Popovo polje, u općini Ravno. I ovaj projekat je predat naručiocu, i kako zakonska regulativa nalaže, potrebna je, između ostalog, i javna diskusija po tom projektu, koja se očekuje uskoro.

 

Postoji potreba za obavljanjem što više komasacionih radova   u Federaciji BiH jer se njima postiže, između ostalog, ukrupnjavanje zemljišnih posjeda, racionalnija i ekonomičnija proizvodnja poljoprivrednih i voćarskih proizvoda. Međutim, uslijed nedostatka inicijative i finansijskih sredstava, ovi radovi su, na žalost, vrlo malo zastupljeni.