Početna
Početna

Sistematsko ažuriranje katastra

Posjedovanje ažurnih katastarskih podataka predstavlja osnovu za uspješno funkcionisanje općina. Iako je sistematsko ažuriranje katastra kompleksan i zahtjevan proces, neophodan je za daljnji razvoj svake lokalne zajednice.  

Budući da općinske službe nadležne za katastar i geodetske poslove, zbog obima svojih tekućih poslovnih aktivnosti  i/ili nedovoljne kadrovske zastupljenosti, često nisu u mogućnosti da redovno održavaju premjer i katastar nekretnina,  većina podataka je neažurna.

 

Iz navedenog razloga javila se potreba za pronalaženjem najefikasnijeg načina ažuriranja katastarskih podataka, putem sistematskog održavanja. U tu svrhu prihvaćen je i prijedlog da se ova ideja provjeri putem Pilot projekta sistematskog ažuriranja geodetskih podataka.

 

Ministarstvo pravde, odnosno Jedinica za registraciju zemljišta, u bliskoj saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, angažovala je "Angermeier" d.o.o. Sarajevo za provođenje jednog od prvih sistematskih ažuriranja katastarskih podataka u BiH, i to kroz pilot projekat u gradu Gradačcu. Ovim projektom je bilo predviđeno usaglašavanje stanja u katastru i gruntovnici sa stanjem na terenu.

 

Obuhvaćene su dvije gradske katastarske općine površine 1882 ha i 6550 parcela. Projekat je uspješno završen u 2010.godini, u ugovorenom roku, a riješili smo oko 1.000 terenskih prijava, koje su stranke prijavljivale u određenom vremenskom periodu. Sve terenske prijave su riješene i provedene kroz bazu podataka katastra nekretnina. Sva neophodna rješenja o provedenim promjenama su donijeta i uručena strankama. To znači da je naša firma izvršila sve ugovorom predviđene poslove, pa čak i upoređivanje podataka starog (austro-ugarskog) premjera sa podacima novog premjera, te sačinila spisak upoređenja i dostavila ga Zemljišno-knjižnom uredu, Općinskog suda u Gradačcu.

 

Pored navedenih poslova, u postupku sistematskog ažuriranja katastarskih podataka u općini Gradačac izvršeno je mjerenje, računanje podataka i izrada tlocrta za oko 800 etažnih jedinica (stanova, poslovnih prostora, garaža i dr.).  Sačinjena je baza podataka za navedene etažne jedinice i dostavljena za dalju upotrebu općinskoj službi nadležnoj za geodetske poslove u Općini Gradačac i Uredu zemljišne-knjige u Gradačcu.

Navedeno sistematsko ažuriranje katastarskih podataka vrešeno je u katastarskim općinama Gradačac I I Gradačac II.

Sve izvršene poslove sistematskog ažuriranja katastra geodetskih podataka obavljen je pregled I prijem od strane geodetske službe iz općine Gradačac, Federalne uprave za geodetsko-imovinsko pravne poslove u Sarajevu I Jedinice za registraciju zemljišta Federalnog ministarstva pravde, što znači da su navedeni pregledi omogućili visok stepen tačnosti izvršenih poslova od strane naše firme.

Potpisivanje ugovora za Sistematsko ažuriranje katastra u Općini Gradačac između Jedinice za implementaciju projekta Svjetske banke za registraciju zemljišta i firme "Angermeier" d.o.o. Sarajevo, dana 21.01.2010. u prostorijama Općine.    

 

Sa lijeva na desno: g. Fadil Imširević, Načelnik općine; g. Željko Obradović, direktor Federalne uprave; g. Edib Mehmedović, šef Jedinice i g. Dedo Karabegović, direktor "Angermeier" d.o.o. Sarajevo.