Početna
Početna

Reambulacija za potrebe urbanističkog planiranja i projektovanja

Na prostorima Federacije Bosne i Hercegovine postoji velika potreba za pojedinačnu reambulaciju katastarskih planova i baze podataka katastra nekretnina u svrhu što kvalitetnijeg planiranja i projektovanja

Naša firma je često prisutna u realizaciji projekata pojedinačnih reambulacija, najviše na prostoru Kantona Sarajevo, gdje smo obavljali ove radove u svim općinama Kantona.

 

Uglavnom se reambuliraju najgušće naseljena područja, kao što su Velešići, Pofalići, Ciglane, Park Šuma-Mojmilo, Rajlovac kao i gradska područja Ilijaša, Ilidže i Hadžića i drugo.

 

Površina ovakvih područja se kreće od 20-170 ha.

 

Vršena je i reambulacija katastarske općine Fojnica grad, kada su snimljene i sve nekretnine koje pripadaju kompleksu "Reumal" i "Aquareumal", a istom prilikom je obavljeno i mjerenje korisnih površina njihovih objekata u svrhu njihovog evidentiranja u katastar nekretnina.

 

Na području općine Fojnica, vršeno je i geodetsko snimanje i izrada situacije na potezu "Radava", u dužini od preko 10 km, te izrađena geodetska situacija kamenoloma "Radava". Nadalje, na prostoru općine Fojnica vršeno je i geodetsko snimanje kao i izrada geodetske situacije zimskog rekreacionog centra, skijališta na planini Vranica.