Početna
Početna

Formiranje baza podataka katastra nekretnina i njihovo održavanje

Digitalizacija katastarskih planova vršena je po odredbama Pravilnika  o izradi digitalnog geodetskog plana kojeg je donijela Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

Po navedenom Pravilniku, vršeno je formiranje Digitalnog geodetskog plana (DGP-a) do 2009.godine, a poslije toga donešen je Pravilnik o bazi podataka katastra nekretnina (BPKN), koji je regulisao da se sva dotadašnja digitalizacija mora uskladiti sa navedenim Pravilnikom. Na osnovu toga trebalo je izvršiti konverziju podataka, odnosno podatke DGP-a konvertovati u podatke baze podataka katastra nekretnina - BPKN.

 

S ozirom da je naša firma pionir u procesima uvođenja modernizacije u geodetsko-katastarskim poslovima, te da smo aktivno učestovali u kreiranjima DGP-a za potrebe mnogih općina, izrađujemo bazu podataka katastra nekretnina (BPKN), obavljamo traženu konverziju i usklađivanja DGP-a sa novim modelom podataka BPKN, održavamo BPKN za mnoge općine, te vršimo obuku kadra općinskih službi za katastar i geodetske poslove, u poslovima provođenja promjena kroz bazu podataka katastra nekretnina (BPKN).

 

Sa svim dosadašnjim klientima, koji su vršili formiranje i DGP-a i BPKN-a smo u stalnom kontaktu i pružamo im tehničku podršku oko njihovih problema u održavanju navedenih baza.